Shoken Startup Blog

KitchHike Founder/CTO

NRIとIBMのオープンソース戦略

ニュース - NRIと日本IBMがオープンソースを活用した企業内ポータル構築を共同展開:ITpro

IBMかー